Presentació

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies[Endarrere]


 

Presentació

Descripció del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS)

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl imparteix docència als centres següents:

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)
Escola Politècnica Superior(EPS)
Facultat de Lletres i
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Té assignades les àrees de coneixement següents:

Edafologia i Química Agrícola,
Física Aplicada,
Geografia Física,
Tecnologies del Medi Ambient i
Didàctica de les Ciències Experimentals.

Actualment organitza un Màster Interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües, participa en el Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agroalimentària i periòdicament organitza cursos de formació continuada.

Els investigadors del Departament treballen en línies de recerca que pertanyen als camps de les àrees de coneixement esmentades, i s'estructuren al voltant de grups de recerca consolidats:

Grup consolidat Materials Superconductors i Nanoestructuració a gran escala (Subgrup de la Udl)

"Grup consolidat Sòls i Aigües"

"Grup consolidat UdL Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar (SDAES)

Grup consolidat UdL-Fluvial Dynamics Research Group (RIUS)

El Grup de Recerca de Sòls i Aigües, desenvolupa la seva recerca en tres grans àmbits:

  • caracterització del medi físic (sòls i la seva aptitud per a diferents usos, processos d'hidrologia superficial i ambients fluvials, i règim de pluges i el seu caràcter erosiu);

  • processos de degradació del medi (erosió hídrica, contaminació de sòls per aplicació de residus orgànics, colmatació de drens en perímetres irrigats, salinització i sodificació en sòls de regadiu);

  • i el desenvolupament d'eines tecnològiques i metodològiques per evitar la degradació (tecnologies de conservació de sòls, processos biològics i termoquímics per al tractament i valoració de residus orgànics i gestió en les aplicacions de residus ramaders al sòl).

El Grup de Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar (SDAES)

Aqust grup centra la seva recerca en els àmbits:

  • Sistemes de generació solar: Desenvolupament de sistemes innovadors fotovoltaica, tèrmica i híbrids. Simulació numèrica de col•lectors tèrmics (CFD) i els col•lectors fotovoltaics (SPICE). Caracterització experimental dels sistemes tèrmics i fotovoltaics. Integració Construcció de col•lectors solars tèrmics i fotovoltaics. Fotovoltaics green-sostres

  • Concentració solar: Desenvolupament d'elements òptics per augmentar l'eficiència de conversió. Desenvolupament de sistemes òptics per a facilitar la integració construcció de sistemes d'energia solar. Caracterització numèrica i experimental d'elements òptics.

  • Eficiència energètica: Anàlisi i energia rehabilitació d'edificis. Optimització de l'energia i l'anàlisi paramètric basat en algoritmes estadístics. Desenvolupament i aplicació de models inversos estocàstics per a l'optimització dels sistemes híbrids solars. Models de servei per a l'estalvi d'energia en els edificis basats en les TIC i mesures de baix cost

El Departament es finança a partir del pressupost ordinari de la Universitat, de projectes de recerca i de convenis de col·laboració amb empreses i administració.

Informació de contacte:

Direcció

Director: Dr. José Antonio Martínez Casasnovas
Tel. 973 702 615
j.martinez@macs.udl.cat

Secretari acadèmic:

Dr. Damià Vericat Querol
Tel 973 003 735
dvericat@macs.udl.cat

Secretària administrativa:

Sra. Clara Llena Farrés
Tel. 973 702672
secretaria@macs.udl.cat

Adreça

Dpt. Medi Ambient i Ciències del Sòl
(Campus ETSEA, Edifici 3)
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLeida
Tel. 973 702 672
Fax 973 702 613
secretaria@macs.udl.cat


Reglament del Departament de Medi Ambient i Ciències del SòlAv. Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida